image description

Miljöpolicy

Miljömål: Hydraulik & Sopservice fastställda miljömål är att verksamheten ska drivas med minsta möjliga miljöpåverkan.
För att fastställda kvalitétsmål ska uppfyllas bör följande
miljöpolicy efterlevas.

• Företaget ska beakta och följa alla lagar som berör dess verksamhet i förhållande till miljön.

• Allt avfall ska hanteras på rätt sätt. Containers och behållare ska
finnas för all typ av avfall, såsom brännbart, skrot och miljöfarligt avfall.

• Miljöfarligt avfall exempelvis batterier, spillolja, oljefilter ska
tas om hand av leverantör med godkänd verksamhet för detta.

• Företaget ska alltid göra en bedömning om man vid
inköp av material kan hitta ett miljövänligt alternativ.

Miljömål och miljöpolicy ska revideras och fastställas årligen.